Späť

Význam poľovníctva

Pridané: 24.10.2020 19:07:14 Počet zobrazení: 241

24 Október 2020

Poľovníctvo

Mnohí ľudia si mylne vysvetľujú význam poľovníctva ako lov zveri pre mäso a trofej. Už v praveku lovili ľudia zver, vtedy to bol pre nich jediný spôsob obživy. Postupom času sa lov zveri stal „výsadbou bohatých", kde právo loviť zver mali len najbohatšie rody. V tomto období naberá poľovníctvo najmä význam vzrušujúcej zábavy pre najbohatších. Pre zintenzívnenie výsledku pri organizovaní poľovačiek sa začínajú objavovať prvé zvernice, ktoré zaručovali istejší výsledok ako poľovanie vo voľných revíroch. V polovici 20. storočia sa poľovníctvo sprístupnilo širokým vrstvám ľudí. Došlo k takzvanému zľudoveniu poľovníctva. Jeho funkcia naberá hospodársky význam a poľovníctvo je ponímané ako odvetvie poľnohospodárskej a lesnej výroby. Poľovníctvo je súčasťou aplikovanej ochrany prírody. Plní teda hlavne funkcie ochranárske a ekologické, ďalej kultúrne, rekreačné, produkčné a komerčné. Ekologické a ochranárske aspekty musia mať i v našom poľovníctve prioritu pred individuálnymi alebo skupinovými loveckými a vlastníckymi záujmami.

Poľovníctvo sa nesmie rozvíjať v rozpore s celospoločenskými záujmami so zreteľom na poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a ochranu životného prostredia. Naše organizované poľovníctvo má vo svete uznávané postavenie. Má teda význam i pri úspešnej prezentácii Slovenska v medzinárodnom merítku. Významné je poslanie poľovníctva v našej kultúre - je zdrojom inšpirácie výtvarníkov, hudobníkov i ľudových umelcov. Nezanedbateľný je hospodársky prínos - produkcia diviny, komerčný význam z poľovného turizmu, nepriamy hospodársky význam má i v ničení buriny i živočíšnych škodcov. Hlavný význam spočíva v spolutvorbe a ochrane životného prostredia. Podľa novely zákona o poľovníctve je toto súhrnom činností zameraných na zachovanie, zveľaďovanie, ochranu a optimálne využívanie genofondu zveri ako prírodného bohatstva SR.

Poľovník je človek dušou i srdcom spätý s prírodou. Na prvom mieste je starostlivosť o zver, prikrmovanie zveri v čase núdze a v neposlednej rade aj regulácia stavov odstrelom chorých a slabých jedincov, aby sa zachovala silná a zdravá populácia zveri v našich lesoch. Dalo by sa vymenovať nespočetné množstvo aktivít, ktoré skutočný poľovníci robia len z radosti, ktorú pri potulkách za zverou nachádzajú v prírode.

Prihlásenie