Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Základné ustanovenia
• Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon") je najpolovnik s.r.o.
• IČO: 50337297 so sídlom Jakubany 419, 065 12 Jakubany (ďalej len: „prevádzkovateľ").

Kontaktné informácie
najpolovnik s.r.o.
Anna Mačugová
Jakubany 419
065 12 Jakubany
najpolovnik@gmail.com
+421948390934

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

Naša spoločnosť ustanovila zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov, ktorou je Anna Mačugová. V prípade, ak máte akékoľvek otázky k tomuto dokumentu alebo použitiu svojich osobných údajov alebo si chcete uplatniť vaše práva popísané v tomto dokumente, môžete kontaktovať našu zodpovednú osobu e-mailom na adrese najpolovnik@gmail.com, alebo písomne na adrese našej spoločnosti.

Účel spracovávaných osobných údajov
Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na účely registrácie, vedenia databázy registrovaných užívateľov, spracovania objednávok, doručenia tovaru, informovania užívateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky, ako aj na ďalšiu komunikáciu s Vami.

Prevádzkovateľ spracúva tieto Vaše osobné údaje
Meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa pre doručenie, emailová adresa, tel. číslo, IČO (ak sa jedná o firmu) a nepovinné údaje: DIČ, IČ DPH.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
Osobné údaje sú spracovávané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie") a Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon").
Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:
• plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
• oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
• Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

Účelom spracovania osobných údajov je
• vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
• zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.

Zo strany prevádzkovateľa dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytol/a svoj výslovný súhlas.

Doba uchovávania osobných údajov
Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:
• po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
• po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 15 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.
Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)
Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou:
• osobné údaje zverejňujeme alebo sprístupňujeme, pokiaľ si to od nás vyžiadate
• sprístupnenie údajov tretím stranám uskutočňujeme iba v prípade doručovateľskej služby, ktorú ste si pri objednávke zvolili. Na doručovanie zásielok využívame spoločnosť: Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, Slovenská republika.
• ďalším subjektom, ktorý má prístup k osobným údajom je spoločnosť IRISOFT, s.r.o. (prevádzkovateľ BiznisWeb.sk)

Vaše práva
Za podmienok stanovených v Zákone máte
• právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
• právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
• právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
• právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
• právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
• právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v základných ustanoveniach týchto podmienok.

Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

Podmienky zabezpečení osobných údajov
1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe
3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

Záverečné ustanovenia
1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

Súbory cookies
Tieto stránky využívajú súbory cookie, aby obsah prispôsobili Vašim potrebám. Súbory cookie sú malé údajové súbory, ktoré sa pri návšteve webovej stránky zapisujú na pevný disk a označujú navštívené lokality alebo stránky. Tento súbor rozširuje funkcie dostupné na stránkach a umožňuje presnejšiu analýzu ich využitia. Bez ohľadu na spôsob použitia však súbory cookie nebudú zhromažďovať osobne identifikovateľné informácie.
Vaše prehľadávače možno nastaviť tak, aby odmietali súbory cookie alebo zobrazovali dialógové okno o ich prenose z webových stránok. Ak v počítači zakážete používanie súborov cookie, nebudete môcť v niektorých prípadoch využiť všetky funkcie našich webových stránok.
Prevádzkovateľ internetového obchodu na stránke www.najpolovnik.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou, nakladá v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a platných právnych predpisov súvisiacich s prevádzkovaním internetového obchodu.

V prípade, že budete mať podozrenie, že prevádzkovateľom e-shopu boli porušené zákonné povinností ochrany osobných údajov, máte ako dotknutá osoba právo obrátiť sa na:

ÚRAD NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV
Hraničná 12
820 07, Bratislava 27
Slovenská republika
Sekretariát úradu : +421 23 23 13 214
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
Internetová stránka: http://www.dataprotection.gov.sk

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25. 05. 2018.

Prihlásenie